Καταστατικό

 

όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων

Άρθρο 1ο

 

Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (ΣΜΥΕ), με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο

 

Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι :

α) Η προώθηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελετητών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

β) Η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των εκπονούμενων μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

γ) Η συνεχής ενημέρωση των μελών του με δημοσιεύματα, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις κλπ. για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών έργων, καθώς και της διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

Άρθρο 3ο

 

1. Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι οι διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών πολιτικοί μηχανικοί, που έχουν ασκήσει και ασκούν ως κύριο επάγγελμα αυτό του μελετητή υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων, τουλάχιστον επί τετραετία μετά τη κτήση του διπλώματος, είτε ως ανάδοχοι τέτοιων μελετών, είτε ως εταίροι ή μόνιμοι συνεργάτες ιδιωτικών γραφείων μελετών.

2. Ομότιμα μέλη του σωματείου μπορούν να είναι, μετά την συνταξιοδότησή τους ή την αλλαγή της ιδιότητάς τους σε σχέση με αυτή που περιγράφεται στο εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου, όσοι διετέλεσαν επί εικοσαετία τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 4ο

 

1. Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

 

(α) Τα στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος, με την ακριβή του διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας: αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση.

(β) Δήλωση ότι ο αιτών έχει διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος.

 

4.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τα ονόματα όσων υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διερευνά την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης, θέτει τις πληροφορίες που συνέλεξε υπ' όψη της Γ.Σ. και εισηγείται σε αυτήν για κάθε περίπτωση, κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του νέου μέλους σύμφωνα με το καταστατικό.

β) Επίσης, το Δ.Σ. κάθε φορά που του γίνεται γνωστό ότι κάποιο μέλος έχει από εξαετίας παύσει να ασκεί ως κύριο επάγγελμα αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, ή έχει καταστεί μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., ή δημόσιος λειτουργός, ή έχει συνταξιοδοτηθεί, οφείλει να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πρόταση είτε περί ανακήρυξης του μέλους αυτού σε ομότιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3, είτε περί διαγραφής του.

γ) Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει με αιτιολογημένη έκθεσή του προς τη Γ.Σ. τη διαγραφή μέλους, εφόσον αυτό έχει προβεί σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς του σωματείου, όπως καθορίζονται παραπάνω, ή μειώνουν καταφανώς το κύρος του.

δ) Το Δ.Σ. ενεργοποιεί αυτόματη διαγραφή μέλους εφόσον αυτό δεν έχει επί πενταετία καταβάλει τις συνδρομές του και μόνο εφόσον του έχει γίνει δύο τουλάχιστον φορές σχετική ενημέρωση εγγράφως και το μέλος δεν έχει προβεί σε οικονομική τακτοποίηση. Η δεύτερη ενημέρωση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 3 μήνες μετά την πρώτη και να δοθεί για την τακτοποίηση των οφειλόμενων συνδρομών προθεσμία όχι μικρότερη από τρεις μήνες πριν από τη Γ.Σ., η οποία καλείται να αποφασίσει τη διαγραφή του.

5. Για τις αιτήσεις εγγραφής μέλους, όπως και για τις προτάσεις διαγραφής και τις προτάσεις ανακήρυξης μέλους σε ομότιμο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, σε μυστική ψηφοφορία.

6. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σύνδεσμο οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 5ο

 

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι τακτικοί και έκτακτοι:

1. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές τους και εισοδήματα από την περιουσία του Συνδέσμου.

2. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών και τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και κάθε έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο σύνδεσμο.

 

Άρθρο 6ο

 

1. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθώς και τυχόν κριτήρια κλιμάκωσής της, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή αυτή καταβάλλεται από μεν τα παλαιά μέλη εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, από δε τα νέα με την εγγραφή τους. Ως έτος λογίζεται το ημερολογιακό, ανεξάρτητα από το χρόνο εγγραφής κάποιου μέλους.

2. Τα δικαιώματα εγγραφής προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Έκτακτες συνδρομές των μελών καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει και για τον χρόνο καταβολής τους.

4. Τα ομότιμα μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομών.

 

Άρθρο 7o

 

1. Σε περίπτωση διακοπής της ιδιότητας μέλους, αυτό πρέπει να καταβάλει τη συνδρομή του και για το τελευταίο έτος πριν από τη διακοπή.

2. Το παραιτούμενο μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του συνδέσμου για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε για όσο χρόνο ήταν μέλος.

 

Άρθρο 8ο

 

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από μέλη τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία.

2. Η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη σχετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία κατά την ίδια συνεδρία εκλέγει και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες μένουν κενές λόγω διακοπής της ιδιότητας μέλους αυτού, καλύπτονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

4. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του Συνδέσμου, περιλαμβανομένων και των ομότιμων, μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές ή να ορίζονται ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου για συγκεκριμένα θέματα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9ο

 

1. Οι σύμβουλοι είναι μετακλητοί, υπεύθυνοι προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους.

2. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τυχόν μη νόμιμες αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντες, ή ενώ ήταν παρόντες διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδρίασης.

 

Άρθρο 10ο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτική συνεδρίαση μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε, κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον 4 από τους Συμβούλους του.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα και μόνον σύμβουλο που απουσιάζει κατά μία συνεδρίαση, με έγγραφο που παραδίδει στον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αφορά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ο αντιπροσωπευόμενος σύμβουλος δεν λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό της απαρτίας. Η πιο πάνω αντιπροσώπευση του ίδιου μέλους από άλλο δεν μπορεί να επαναληφθεί πάνω από τρείς φορές μέσα στο ίδιο έτος.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν, με ευθύνη του, να είναι προσβάσιμα στα μέλη του Συνδέσμου.

 

Άρθρον 11ο

 

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο εξώδικα και δικαστικά.

2. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο Γενικός Γραμματέας.

 

Άρθρο 12ο

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Συνδέσμου, επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την τήρηση του μητρώου των μελών και τη φύλαξη γενικά του Αρχείου του Συνδέσμου, προσυπογράφει δε κάθε έγγραφο του Συνδέσμου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Είναι δυνατή η υπογραφή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφων που αφορούν σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα για χρονικό διάστημα μικρότερο του τριμήνου, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου.

 

Άρθρο 13ο

 

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο του Συνδέσμου, τηρώντας βιβλίο των δοσοληψιών του, ενεργεί δε κάθε είσπραξη και πληρωμή δυνάμει διπλότυπων ενταλμάτων.

2. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία για χρονικό διάστημα μικρότερο του τριμήνου τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου.

 

Άρθρο 14ο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφορά το Σωματείο, εφόσον αυτό δεν ανήκει σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ειδικότερα να μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του ταμείου του Συνδέσμου σε Τραπεζικό λογαριασμό ή για την επένδυση αυτών, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

 

Άρθρο 15ο

 

1. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Με το πέρας κάθε οικονομικής χρήσης και κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει σ'αυτήν τη διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του (απολογισμό). Ομοίως, υποβάλει προϋπολογισμό για την προσεχή διαχειριστική περίοδο.

 

Άρθρο 16ο

 

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτόν.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

3. ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από αίτηση προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου του ενός δέκατου των μελών, εφόσον αυτά είναι πάνω από εκατό, ή, στην αντίθετη περίπτωση, δέκα τουλάχιστον μελών. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εντός 5 ημερών από την επίδοση προς αυτόν της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο αίτησης να καλέσει τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να συνέλθει εντός μηνός από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά τα οποία αναφέρονται στην αίτηση.

5. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη, μετά την συμπλήρωση έξι τουλάχιστον μηνών από την εγγραφή τους.

6. Τα ομότιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γ.Σ. του ΣΜΥΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλη του Δ.Σ.

 

Άρθρο 17ο

 

1. Τα μέλη του Συνδέσμου προσκαλούνται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τόσο με ατομικές προσκλήσεις, που κοινοποιούνται 15 τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όσο και με δημοσίευση γενικής πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στις ατομικές προσκλήσεις καθώς και στη γενική πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να καθορίζεται σαφώς

(α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης,

(β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

(γ) αν η καλουμένη συνέλευση είναι η πρώτη, ή η δεύτερη και

(δ) ο απαιτούμενος αριθμός μελών, ο οποίος συνιστά απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

3. Εάν η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται ξανά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20, με απαίτηση επανάληψης της κοινοποίησης μόνο με ατομικές προσκλήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4. Προσθήκη νέων θεμάτων για συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις προσκλήσεις επαναληπτικών συνελεύσεων.

 

Άρθρο 18ο

 

1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, μέχρι την εκλογή δι' ανατάσεως χεριών, του Προέδρου αυτής, ενός Γραμματέα και δύο Ψηφολεκτών.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

 

Άρθρο 19ο

 

1. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, η οποία αφορά σε αρχαιρεσίες προσώπων, ειδικά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά

εν γένει ζητήματα καθώς και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση χεριών ή με ονομαστική κλήση.

2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός από τους παρόντες που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 20ο

 

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ τουλάχιστον των μελών. Τα παριστάμενα καθώς και τα αντιπροσωπευόμενα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.

2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση ένα και μόνο ακόμα μέλος και να ψηφίσει αντ' αυτού με την επίδοση εξουσιοδότησης προς το Γραμματέα της Συνέλευσης κατά την έναρξη αυτής.

3. Εάν στην πρώτη συνέλευση, η οποία συγκαλείται με ορισμένη ημερήσια διάταξη, δεν επιτευχθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο 1 απαρτία, τότε συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια απολύτως θέματα μετά την παρέλευση τριών (3) κατ'ελάχιστο και δέκα (10) το πολύ ημερών από την πρώτη. Κατά την δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη αυτή Συνέλευση, δεν επιτρέπεται να κληθεί με την ίδια ημερήσια διάταξη νέα Συνέλευση πριν από την παρέλευση ενός μήνα, η οποία τότε θεωρείται ως πρώτη όσον αφορά στην απαιτούμενη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαρτία.

 

Άρθρο 21ο

 

1. Έργο της τακτικής Γενικής Συνέλεύσης είναι κυρίως η έγκριση της διοικητικής και διαχειριστικής λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το περαιωμένο έτος, η εκλογή δύο ελεγκτών για τη νέα χρήση, η ανά διετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της λογοδοσίας της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι έγκυρη, χωρίς έγγραφη έκθεση των δύο ελεγκτών, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από τη προηγουμένη Γενική Συνέλευση, στην διάθεση των οποίων πρέπει να τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και γενικά το αρχείο του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 22ο

 

1. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Συνέλευση και προεδρεύεται νομίμως, με μυστική ψηφοφορία με χρήση ψηφοδελτίων, διεξάγονται δε ως εξής:

2. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και αφού αναλάβει τα καθήκοντά της σφραγίζει την ψηφοδόχο. Στη συνέχεια, διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη τα έχοντα δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τον τρόπον ψηφοφορίας. Για κάθε εκλογέα, κατά σειρά γίνεται η εξής διαδικασία: εξακρίβωση της ταυτότητάς του, διαπίστωση με έλεγχο του μητρώου των μελών εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, αναγραφή του ονοματεπωνύμου του και του αριθμού μητρώου του στον επί τούτω τηρούμενο ονομαστικό πίνακα όσων έχουν ψηφίσει και ρίψη του ψηφοδελτίου του στην ψηφοδόχο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, παρουσία όλων των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας για το σκοπό αυτό πίνακα διαλογής.

3. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, καθώς και τους αναπληρωματικούς, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων τους οποίους έλαβε ο καθένας.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή των ψήφων και για την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο παραδίδεται, μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύστασή του σε σώμα, με όλα τα σχετικά με τη διεξαχθείσα εκλογή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ταυτόχρονη επίδοση απόδειξης παραλαβής.

 

Άρθρο 23ο

 

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, η οποία συγκαλείται ειδικά προς τούτο, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από σχετική αίτηση του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδευομένη από αιτιολογημένη έκθεση με σαφή αναφορά στις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

2. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παράγραφος 4. Επιπλέον, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει ρητά να αναφέρεται η τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Η τροποποίηση του Καταστατικού είναι έγκυρη εφόσον στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει την τροποποίηση, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά τουλάχιστον μέλη και ψηφίσουν υπέρ αυτής τα τρία τέταρτα των παρόντων.

4. Το νέο καταστατικό πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 24ο

 

1. Διάλυση του Συνδέσμου επέρχεται, εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται από το νόμο, εάν αποφασιστεί αυτό από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχει συγκληθεί ειδικά προς το σκοπό αυτό, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από αίτηση του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδευομένη από αιτιολογημένη έκθεση.

2. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παράγραφος 4 και με μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης τη διάλυση αυτού.

3. Η απόφαση διάλυσης λαμβάνεται έγκυρα όταν παρίσταται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ τουλάχιστον των μελών, ψηφίζουν δε υπέρ αυτής τα τρία τέταρτα των παρόντων.

4. Για τη λήψη απόφασης περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

 

Άρθρο 25ο

 

1. Στην περίπτωση απόφασης διάλυσης του Συνδέσμου για οποιοδήποτε λόγο, αυτός περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται υφιστάμενος μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Κάθε έγγραφο αναφέρει υποχρεωτικώς, ότι ο Σύνδεσμος τελεί υπό εκκαθάριση.

2. Η Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει την απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου, εκλέγει από τα μέλη της τρεις εκκαθαριστές, με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, οι οποίοι ενεργούν κατά πλειοψηφία και είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου τηρώντας όλες τις νόμιμες διατάξεις.

3. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου και την εκποίηση των κινητών και ακινήτων που βρίσκονται στο ενεργητικό αυτού, το υπόλοιπο κεφάλαιο μεταβιβάζεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

Άρθρο 26ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει και τροποποιεί τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 27ο

 

Ο Σύνδεσμος έχει στρογγυλή σφραγίδα στη μέση της οποία εικονίζεται παράσταση του Νηρέα και γύρω από αυτή φέρει τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», Αθήνα 1961.

 

Άρθρο 28ο

 

Ο Σύνδεσμος δύναται να χρησιμοποιεί ξενόγλωσσους τίτλους ως εξής:

Αγγλικά: «HELLENIC ASSOCIATION OF HYDRAULIC WORKS AND WATER RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING ENGINEERS».

Γαλλικά : «ASSOCIATION HELLENIQUE DES INGENIEURS CONSEILS DE PROJETS HYDRAULIQUES ET DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU».

 

 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 12.7.2022

Ι.Ξανθοπούλου

 

Η Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 27.2.2008

Ι.Ζαλαχώρη

Καταστατικό ΣΜΥΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Μ.Υ.Ε.   Θεαγένους 21, 16121 Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Copyright © 2022 SMYE

Design and development by dede