Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου είναι επταμελές.

Εκλέγεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο

άρθρο 8 του καταστατικού του, μέσω ψηφοφορίας

με σχετική πλειοψηφία, η οποία πραγματοποιείται κατά

τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Η θητεία του ΔΣ του Συνδέσμου είναι διετής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το σημερινό ΔΣ του Συνδέσμου εξελέγη με τις σχετικές διαδικασίες κατά τη Γενική Συνέλευση του 2019.

Κατά την πρώτη συνέλευση του ΔΣ, ορίστηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες των μελών ως εξής:

 

 

Πρόεδρος: Ι.Ξανθοπούλου

Αντιπρόεδρος: Α.Μπακάλης

Γεν. Γραμματέας: Ι.Ζαλαχώρη

Ταμίας: Γ.Νεβέσκαλος

Μέλος: Ρ.Λημναίου

Μέλος: Λ.Μπενσασσών

Μέλος: Ε.Σακελάρη

Εγγραφή Μέλους

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου, θα πρέπει βάσει καταστατικού (Άρθρο 3):

 

 

Να είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή απόφοιτος ξένου ιδρύματος

με τίτλο σπουδών πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως ισότιμο με το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

 

Να εχει ασκήσει και να ασκεί ως κύριο επάγγελμα αυτό του μελετητή υδραυλικών έργων είτε ως ανάδοχος τέτοιων

μελετών είτε ως μόνιμος συνεργάτης ή υπάλληλος γραφείου μελετών.

 

Να έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κτήσεως πτυχίου.

 

Άν οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έτησια Γενική Συνέλευση.

 

 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

 

(α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, περιλαμβανομένης της διεύθυνσής του,

(β) δήλωση αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού και των νόμιμων

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό.

 

Συνιστάται η αίτηση να περιλαμβάνει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση,

καθώς και τους αριθμούς μητρώου ΤΕΕ και ΓΕΜ.

 

Η αίτηση εξετάζεται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων από το Δ.Σ., το οποίο θέτει υπόψη της Γ.Σ. το σύνολο

της πληροφορίας για κάθε υποψήφιο μέλος και εισηγείται σ' αυτήν για κάθε περίπτωση.

 

Η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

Ετήσια Συνδρομή Μελών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του ΣΜΥΕ: "Η συνδρομή αύτη καταβάλλεται υπό μεν των παλαιών μελών εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους, υπό δε των νέων άμα τη εγγραφή των. Το έτος λογίζεται ενιαίον ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τινός ως μέλους."

 

Τονίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στην αιτιολογία να αναφέρεται πάντα το όνομα του καταθέτη και να αποστέλλεται  το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax της επικεφαλίδας.

 

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2012, από το έτος 2013 ισχύουν ως προς τη συνδρομή τα εξής:

 

Δυνατότητα τακτοποίησης παλαιοτέρων οφειλών μελών με κάλυψη της τελευταίας 5ετίας με την καταβολή 90 Ευρώ εφάπαξ.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 20 Ευρώ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνείτε με την Ταμία του Συνδέσμου κα Ιωάννα Ξανθοπούλου στο τηλ. 210 7219560 ή στα fax

και e-mail του Συνδέσμου.

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών, μπορεί να γίνεται με καταβολή στον Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού:

 

ALPHA BANK  GR5001401150115002101313021

 

Ξανθοπούλου Ιωάννα - Δαμβέργης Χρήστος

Ιστορία

 

Ο Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων ιδρύθηκε το 1962 από ομάδα Πολιτικών Μηχανικών που ασχολούντο κυρίως ή αποκλειστικά με το αντικείμενο της εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων.

 

Σκοποί του σωματείου είναι η προώθηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελετητών υδραυλικών έργων, η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των εν Ελλάδι καταρτιζομένων μελετών υδραυλικών έργων και η συνεχής ενημέρωσις των μελών του διά δημοσιευμάτων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων κλπ. επί των επιστημονικών εξελίξεων εις τον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών έργων.

 

Τα υδραυλικά έργα αποτελούν βασικό κλάδο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Αφορούν μια μεγάλη ποικιλία έργων υποδομής, ζωτικής σημασίας στην ομαλή οικονομική και κοινωνική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όπως τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τα δίκτυα υποδομής (ύδρευση και αποχέτευση), τα εξωτερικά έργα μεταφοράς (νερού, λυμάτων, κ.λ.π.), τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα αρδευτικά έργα και πλείστα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Μ.Υ.Ε.   Θεαγένους 21, 16121 Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Copyright © 2022 SMYE

Design and development by dede

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου είναι επταμελές.

Εκλέγεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο

άρθρο 8 του καταστατικού του, μέσω ψηφοφορίας

με σχετική πλειοψηφία, η οποία πραγματοποιείται κατά

τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Η θητεία του ΔΣ του Συνδέσμου είναι διετής.

Το σημερινό ΔΣ του Συνδέσμου εξελέγη με τις σχετικές διαδικασίες κατά τη Γενική Συνέλευση του 2019.

Κατά την πρώτη συνέλευση του ΔΣ, ορίστηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες των μελών ως εξής:

 

 

Πρόεδρος: Ι.Ξανθοπούλου

Αντιπρόεδρος: Α.Μπακάλης

Γεν. Ι.Ζαλαχώρη

Ταμίας: Γ.Νεβέσκαλος

Μέλος: Ρ.Λημναίου

Μέλος: Λ.Μπενσασσών

Μέλος: Ε.Σακελάρη

Εγγραφή Μέλους

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου,

θα πρέπει βάσει καταστατικού (Άρθρο 3):

 

Να είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου

ή Πολυτεχνικής Σχολής ή απόφοιτος ξένου ιδρύματος

με τίτλο σπουδών πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος

ως ισότιμο με το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

 

Να εχει ασκήσει και να ασκεί ως κύριο επάγγελμα αυτό του μελετητή

υδραυλικών έργων είτε ως ανάδοχος τέτοιων μελετών είτε ως μόνιμος

συνεργάτης ή υπάλληλος γραφείου μελετών.

 

Να έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κτήσεως πτυχίου.

 

Άν οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, το υποψήφιο μέλος πρέπει να

υποβάλλει αίτηση εγγραφής τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έτησια

Γενική Συνέλευση.

 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

 

(α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, περιλαμβανομένης της διεύθυνσής του,

(β) δήλωση αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού και των νόμιμων

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό.

 

Συνιστάται η αίτηση να περιλαμβάνει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας:

τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τους αριθμούς

μητρώου ΤΕΕ και ΓΕΜ.

 

Η αίτηση εξετάζεται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων από το Δ.Σ.,

το οποίο θέτει υπόψη της Γ.Σ. το σύνολο της πληροφορίας για κάθε

υποψήφιο μέλος και εισηγείται σ' αυτήν για κάθε περίπτωση.

 

Η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

Ετήσια Συνδρομή Μελών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του ΣΜΥΕ: "Η συνδρομή αύτη καταβάλλεται υπό μεν των παλαιών μελών εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους, υπό δε των νέων άμα τη εγγραφή των. Το έτος λογίζεται ενιαίον ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τινός ως μέλους."

 

Τονίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στην αιτιολογία να αναφέρεται πάντα το όνομα του καταθέτη και να αποστέλλεται  το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax της επικεφαλίδας.

 

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2012, από το έτος 2013 ισχύουν ως προς τη συνδρομή τα εξής:

 

Δυνατότητα τακτοποίησης παλαιοτέρων οφειλών μελών με κάλυψη της τελευταίας 5ετίας με την καταβολή 90 Ευρώ εφάπαξ.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 20 Ευρώ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνείτε με την Ταμία του Συνδέσμου κα Ιωάννα Ξανθοπούλου στο τηλ. 210 7219560 ή στα fax

και e-mail του Συνδέσμου.

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών, μπορεί να γίνεται με καταβολή στον Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού:

 

ALPHA BANK  GR5001401150115002101313021

 

Ξανθοπούλου Ιωάννα - Δαμβέργης Χρήστος

Ιστορία

 

Ο Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων ιδρύθηκε το 1962 από ομάδα Πολιτικών Μηχανικών που ασχολούντο κυρίως ή αποκλειστικά με το αντικείμενο της εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων.

 

Σκοποί του σωματείου είναι η προώθηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελετητών υδραυλικών έργων, η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των εν Ελλάδι καταρτιζομένων μελετών υδραυλικών έργων και η συνεχής ενημέρωσις των μελών του διά δημοσιευμάτων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων κλπ. επί των επιστημονικών εξελίξεων εις τον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών έργων.

 

Τα υδραυλικά έργα αποτελούν βασικό κλάδο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Αφορούν μια μεγάλη ποικιλία έργων υποδομής, ζωτικής σημασίας στην ομαλή οικονομική και κοινωνική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όπως τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τα δίκτυα υποδομής (ύδρευση και αποχέτευση), τα εξωτερικά έργα μεταφοράς (νερού, λυμάτων, κ.λ.π.), τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα αρδευτικά έργα και πλείστα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου είναι επταμελές.

Εκλέγεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο

άρθρο 8 του καταστατικού του, μέσω ψηφοφορίας

με σχετική πλειοψηφία, η οποία πραγματοποιείται κατά

τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Η θητεία του ΔΣ του Συνδέσμου είναι διετής.

Το σημερινό ΔΣ του Συνδέσμου εξελέγη με τις σχετικές

διαδικασίες κατά τη Γενική Συνέλευση του 2019.

Κατά την πρώτη συνέλευση του ΔΣ,

ορίστηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες των μελών ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ι.Ξανθοπούλου

Αντιπρόεδρος: Α.Μπακάλης

Γεν. Γραμματέας: Ι.Ζαλαχώρη

Ταμίας: Γ.Νεβέσκαλος

Μέλος: Ρ.Λημναίου

Μέλος: Λ.Μπενσασσών

Μέλος: Ε.Σακελάρη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εγγραφή Μέλους

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου,

θα πρέπει βάσει καταστατικού (Άρθρο 3):

 

Να είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου

ή Πολυτεχνικής Σχολής ή απόφοιτος ξένου ιδρύματος

με τίτλο σπουδών πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος

ως ισότιμο με το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

 

Να εχει ασκήσει και να ασκεί ως κύριο επάγγελμα αυτό του μελετητή

υδραυλικών έργων είτε ως ανάδοχος τέτοιων μελετών είτε ως μόνιμος

συνεργάτης ή υπάλληλος γραφείου μελετών.

 

Να έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την

ημερομηνία κτήσεως πτυχίου.

 

Άν οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, το υποψήφιο

μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής τουλάχιστον

15 ημέρες πριν από την έτησια Γενική Συνέλευση.

 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

 

(α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, περιλαμβανομένης της διεύθυνσής του,

(β) δήλωση αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού και των

νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να συνοδεύεται

από συνοπτικό βιογραφικό.

 

Συνιστάται η αίτηση να περιλαμβάνει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας:

τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τους αριθμούς

μητρώου ΤΕΕ και ΓΕΜ.

 

Η αίτηση εξετάζεται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων από το Δ.Σ.,

το οποίο θέτει υπόψη της Γ.Σ. το σύνολο της πληροφορίας για κάθε

υποψήφιο μέλος και εισηγείται σ' αυτήν για κάθε περίπτωση.

 

Η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

Ετήσια Συνδρομή Μελών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του ΣΜΥΕ: "Η συνδρομή αύτη καταβάλλεται υπό μεν των παλαιών μελών εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους, υπό δε των νέων άμα τη εγγραφή των. Το έτος λογίζεται ενιαίον ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τινός ως μέλους."

 

Τονίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στην αιτιολογία να αναφέρεται πάντα το όνομα του καταθέτη και να αποστέλλεται  το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax της επικεφαλίδας.

 

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2012, από το έτος 2013 ισχύουν ως προς τη συνδρομή τα εξής:

 

Δυνατότητα τακτοποίησης παλαιοτέρων οφειλών μελών με κάλυψη της τελευταίας 5ετίας με την καταβολή 90 Ευρώ εφάπαξ.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 20 Ευρώ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνείτε με την Ταμία του Συνδέσμου κα Ιωάννα Ξανθοπούλου στο τηλ. 210 7219560 ή στα fax

και e-mail του Συνδέσμου.

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών, μπορεί να γίνεται με καταβολή στον Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού:

 

ALPHA BANK  GR5001401150115002101313021

 

Ξανθοπούλου Ιωάννα - Δαμβέργης Χρήστος

Ιστορία

 

Ο Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων ιδρύθηκε το 1962 από ομάδα Πολιτικών Μηχανικών που ασχολούντο κυρίως ή αποκλειστικά με το αντικείμενο της εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων.

 

Σκοποί του σωματείου είναι η προώθηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελετητών υδραυλικών έργων, η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των εν Ελλάδι καταρτιζομένων μελετών υδραυλικών έργων και η συνεχής ενημέρωσις των μελών του διά δημοσιευμάτων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων κλπ. επί των επιστημονικών εξελίξεων εις τον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών έργων.

 

Τα υδραυλικά έργα αποτελούν βασικό κλάδο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Αφορούν μια μεγάλη ποικιλία έργων υποδομής, ζωτικής σημασίας στην ομαλή οικονομική και κοινωνική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όπως τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τα δίκτυα υποδομής (ύδρευση και αποχέτευση), τα εξωτερικά έργα μεταφοράς (νερού, λυμάτων, κ.λ.π.), τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα αρδευτικά έργα και πλείστα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ